แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิตจาก Manulife Insurance ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่คุณเลือกเองได้ ซื้อประกันชีวิตแมนูไลฟ์ได้ที่ GoBear

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จาก Manulife Insurance ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคง พร้อมวางแผนความคุ้มครองในประกันชีวิตทั้งความคุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองในรูปแบบของเงินออมตามไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ

ประกันชีวิต Manulife ประกันออมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ก็คือการที่ผู้ซื้อประกัน หรือ ผู้เอาประกัน จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่บริษัทประกัน ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน เงินจำนวนที่ผู้เอาประกันจ่ายไปนี้ เรียกว่า “เบี้ยประกัน” ครับ โดยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งการสูญเสียรายได้ในยามชรา ผู้เอาประกันก็จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยทางบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จ่ายให้ ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันนั่นเอง

ซึ่งแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มาพร้อมแนวคิดที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อตามช่องทางออนไลน์หรือบริการเคลมสายด่วนตลอด 24 ชม. หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ดังนี้

 • บริการเคลมสายด่วน 24 ชม. โทร 02-660-1201
 • บริการให้คำปรึกษา / ดูแลกรมธรรม์ / ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000
 • ที่อยู่ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น18. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310.
 • ตรวจสอบเบี้ยประกันฟรีผ่านเว็บไซต์
 • ดูแลกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชั่น MyManulife
  • ตรวจสอบหมายเลขกรมธรรม์
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนชำระเบี้ยกรมธรรม์
  • ค้นหาเบอร์โทรศํพท์สำคัญ และโรงพบาบาลในเครือข่าย
  • ค้นพบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก MyManulife Privilege

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

คำศัพท์กรมธรรม์ของแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

ผู้เอาประกัน

ผู้ที่ซื้อประกันจากบริษัทประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองตามที่ตกลงกับบริษัทประกันนั่นเองครับ

ผู้รับประกัน

บริษัทประกัน ในที่นี้ก็คือ Manulife Insurance นั่นเอง

ผู้รับผลประโยชน์

บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินที่บริษัทจะจ่ายชดใช้ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับผู้เอาประกัน

กรมธรรม์

เอกสารที่ทางบริษัทประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การเวนคืนกรมธรรม์

การที่เราขอยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อรับเงินสดที่ได้ชำระเบี้ยไปก่อนหน้าแก่บริษัทประกัน

มูลค่าเงินสด

มูลค่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปครับ

ทุพพลภาพ

การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มีข้อดีอย่างไรบ้าง

 1. ออมเงิน การทำประกันชีวิตก็เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้มีวินัยต่อการออมเงินอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสามารถนำเงินตรงนี้ไปเก็บออมไว้ใช้ยามชรา หรือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานได้ครับ แต่การทำประกันออมทรัพย์นั้นจะไม่สามารถถอนเงินในลักษณะของการฝากเงินได้ แต่เราสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อรับเงินสดคืนจากบริษัทได้บางส่วนเมื่อจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ซึ่งเราเรียกว่า การเวนคืนกรมธรรม์ โดยเงินสดที่จะได้รับคืนก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนปีที่ส่งเบี้ยประกันนั่นเอง
 2. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้เอาประกันภัย การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงด้วยครับ
 3. ให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ที่อยู่ในอุปการะ การทำประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัว เพราะผลประโยชน์จะตกถึงลูกหลานหรือผู้ที่เราอุปการะไว้ครับ
 4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ทำประกันชีวิตสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ครับ
 5. ประโยชน์ด้านอื่นๆ การทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่ทราบว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ด้วย เพราะเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป กรมธรรม์นั้นก็จะมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นทางการเงินก็สามารถขอกู้เงินจำนวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ครับ

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ผลตอบแทนสูง

ประกันชีวิตควบการลงทุนจาก Manulife

ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าประกันชีวิตปกตินั้นจะไม่มีส่วนของการลงทุนคือให้ความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุน ที่จะมีการแบ่งเงินของผู้เอาประกันออกเป็น 2 กอง คือสำหรับความคุ้มครอง และสำหรับการลงทุน ทำให้ผู้เอาประกันได้รับเงินสูงกว่าแบบปกติ โดยทางบริษัทจะแบ่งเงินของผู้เอาประกันไปลงทุนให้ด้วย ผู้เอาประกันก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเช่นกัน ประกันชีวิตควบการลงทุน นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ครับ

 1. ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นแบบประกันตลอดชีพ โดยที่ทางบริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม และจะมีการแจ้งยอดจำนวนเงินที่ลงทุนให้ทราบเป็นระยะ ประกันแบบนี้จะมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ ทำให้ความเสี่ยงไม่สูงมาก จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้มาอาจไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอีกประเภทครับ
 2. ประกันชีวิตแบบ Unit Linked เป็นประกันชีวิตที่มีความคล้ายกับแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ แต่จะต่างตรงที่ประกันแบบนี้ บริษัทจะไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำให้ เนื่องจากผู้เอาประกันสามารถเลือกกองทุน จัดพอร์ตการลงทุนได้เอง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการจ่ายเบี้ย ทุนประกัน ตลอดจนระยะเวลาคุ้มครองเองได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยครับ

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตของ Manulife Insurance มีกี่แบบ

ทาง Manulife Insurance มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการด้านความคุ้มครอง จึงได้นำเสนอประกันชีวิตแบ่งได้ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ครับ

 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี ตามแต่ตกลงกัน การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ทำให้มีข้อดีคือ เบี้ยประกันภัยต่ำกว่าแบบอื่น ๆ และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเองได้ แต่จะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่มีเงินเหลือคืนให้ในกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญาครับ
 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตลักษณะนี้เน้นการคุ้มครองระยะยาวตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 90 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้มีเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตและค่าทำศพ หรือเพื่อวางแผนมรดกจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานต่อไปครับ ข้อแตกต่างระหว่างแบบตลอดชีพกับแบบชั่วระยะเวลาคือ แบบตลอดชีพได้ความคุ้มครองที่นานกว่า และสามารถเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อรับเงินก้อนได้
 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่มีผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาของการประกันภัย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินในรูปแบบการออมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนดครับ
 4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ (แบบบำนาญ) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินระยะยาว วางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้เราทุกเดือน นับตั้งแต่อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อครับ

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตเหมือนประกันสุขภาพหรือไม่

ประกันชีวิตมีความคุ้มครองเหมือนประกันสุขภาพหรือไม่

เมื่อทำประกันชีวิตจาก แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ผู้เอาประกันจะได้กรมธรรม์หลักที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือกรณีการมีชีวิตอยู่รอดตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นครับ หากต้องการได้รับความคุ้มครองเรื่องสุขภาพด้วย เช่น ต้องการได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้เนื่องจากต้องนอนพักรักษาตัว เพื่อนๆ สามารถสมัครแมนูไลฟ์ ประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ครับ

เปรียบเทียบประกันชีวิต

Last update on Dec 14, 2020