FWD ประกันชีวิต

FWD Insurance Thailand บริษัทประกันที่ทำให้คุณเข้าใจประกันชีวิตง่ายขึ้น

FWD Insurance Thailand หรือ เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตที่มาพร้อมวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนมีต่อการประกันชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจจากลูกค้าและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ FWD ประกันชีวิตพิเศษและแตกต่าง

ประกันชีวิต FWD Insurance ประกันออมทรัพย์ ประกันสะสมทรัพย์

ประกัน อีซี่ อี-เซฟ และ อีซี่ อี-ไลฟ์

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิต อีซี่ อี-เซฟ เป็นอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 10 บริษัทจ่ายเงินในอัตราร้อยละหนึ่งร้อย (100) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของแบบ อีซี่ อี-เซฟ ที่ชำระมาแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิต อีซี่ อี-ไลฟ์ เป็นอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 10 บริษัทจ่ายเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตตามแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกดังนี้

 • แพ็กเกจ 1 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
 • แพ็กเกจ 2 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • แพ็กเกจ 3 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,500,000 บาท

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี

การชำระเบี้ยประกัน

มีการชำระเบี้ยแบบไหนบ้าง และชำระเบี้ยผ่านทางไหนได้บ้าง

หลังจากทำการกรอกใบสมัครทางออนไลน์แล้ว ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิต หรือชำระเงินสดด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคาร และจุดรับชำระเงินทั่วประเทศ โดยรายละเอียดจุดชำระเงินจะถูกแสดงอยู่ใบนำฝากที่ส่งให้ทางอีเมล

สมัครอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

สมัครอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่

 1. คำนวณ: ใส่ข้อมุลเพื่อคำนวณดูผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 2. กดปุ่ม “ซื้อออนไลน์”: เพื่อเริ่มกรอกใบสมัครและตอบคำถามสุขภาพ
 3. กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน: กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ รายละเอียดบัญชีในการรับเงินคืน ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 4. ยืนยันข้อมูล: ตรวจดูข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน หากพบจุดไหนที่ต้องการแก้ไข ยังสามารถกดแก้ไขได้ตลอดเวลา
 5. กดปุ่ม “ยืนยันการซื้อกรมธรรม์”: เลือกช่องทางการชำระเงิน และรับความคุ้มครองในทันทีหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อย

เคลมประกันยังไง ต้องติดต่อใคร

การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารฉบับจริง (กรณีการเสียชีวิตธรรมดา/การเจ็บป่วย)
 2. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 3. ยื่นเอกสาร
  • ทางไปรษณีย์

   ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

   130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14

   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • ยื่นด้วยตัวเอง

   ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด

ระยะเวลาการเคลมมีวันหมดอายุหรือไม่ เช่น เพิ่งรู้ว่ามีประกันชีวิตหลังเสียชีวิตไปแล้ว 3 ปี

ไม่มีวันหมดอายุ ลูกค้าสามารถนำเอกสารเข้ามาเคลมได้ย้อนหลัง หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ใช้เอกสารอะไรในการเคลมบ้างครับ

เอกสารฉบับจริง - กรณีการเสียชีวิตธรรมดา/การเจ็บป่วย

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • ใบรายงานแพทย์ผู้รักษา
 • ใบมรณบัตรต้นฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต ต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้เสียชีวิต ที่ระบุจำหน่าย “ตาย” และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน ต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบฟอร์มการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบพีเอ พร้อมบัตรแคร์การ์ด
 • เอกสารแสดงยอดหนี้สินค้างชำระของผู้เอาประกันภัย ณ วันที่เสียชีวิต (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นเจ้าหนี้ในนามธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
 • อื่นๆ โปรดระบุ (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

เอกสารเพิ่มเติม - กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น

 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ / รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์
 • หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อโดยผู้รับประโยชน์
  • จำนวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรม์ เริ่มมีผลบังคับ ภายใน 6 เดือน
  • จำนวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี

กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย (กรณีไม่ใช่ บิดา-มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

ใช้เวลาในการเคลมนานหรือไม่

7 วันทำการ หลังจากบริษัท FWD ได้รับเอกสาร โดยลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสถานะ

 1. ข้อความแรก แจ้งให้ทราบว่าเราได้รับเอกสารของคุณแล้ว
 2. ข้อความที่สอง แจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการทำจ่าย

 

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

การบอกเลิกสัญญาจะส่งผลอะไรบ้าง

การบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด จะส่งผลอะไรบ้าง

ลูกค้ามีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี)

ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่เว็บไซต์ของ FWD หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

อยากรู้จักบริษัท FWD มากขึ้น

อยากรู้จักบริษัท FWD มากขึ้น

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ตั้งอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเก๊า และเวียดนาม

เอฟดับบลิวดี เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2555 และปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า 900,000 รายทั่วประเทศ

แบรนด์ของเรามีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกๆ ความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ และสร้างความพึงพอใจให้คุณอย่างแท้จริง

ทำประกันกับ FWD แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ตั้งอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เอฟดับบลิวดีแตกต่างที่

 • เรามุ่งมั่นให้บริการประกันชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทย
 • เราใส่ใจในการให้ข้อมูลที่โปร่งใส และชัดเจนมากที่สุดในทุกขั้นตอนการซื้อออนไลน์
 • เรามั่นใจว่าแผนประกันที่เสนอขายออนไลน์ ถูกออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัครเอาประกันในยุคดิจิตอล
 • เราเน้นย้ำถึงบริการหลังการขายที่ต่อเนื่อง และผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางออนไลน์และ LINE ได้ตลอดเวลา

เปรียบเทียบประกันชีวิต

Last update on Dec 14, 2020