นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กำหนดวิธีการที่บริษัทจัดเก็บ ใช้ จัดการและคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลได้ ไม่ว่าด้วยตัวข้อมูลเองหรือโดยใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

 1. GoBear + ข้อมูลของท่าน = การเปรียบเทียบข้อเสนอ
  1. บริษัทเชื่อว่า บริษัทให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นเมื่อท่านกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่าง เพื่อวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ต้องการระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายต่างๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่บริษัทขอให้ท่านยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ท่านค้นหาให้แก่ท่าน
  2. นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือกด้วยการกดปุ่ม "ซื้อ" ในเว็บไซต์ของบริษัท ("ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก") เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลผลิตภัณฑ์หรือบริการในทางที่ง่าย ท่านอาจต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก

 1.  ความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
  1. บริษัทพยายามที่จะทำให้การใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทนั้นง่ายและสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของการเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ท่าน บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านค้นหา วิธีการที่ท่านค้นหาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบและจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับท่านและเพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ
  2. ท่านมีสิทธิที่จะเลือกสร้างบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านสร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อและอีเมลของท่านและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ท่านตกลงที่จะมอบให้แก่บริษัทในขณะที่ท่านสร้างบัญชีหรือในเวลาต่อมา เพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาและการเปรียบเทียบที่ต้องการซ้ำได้ บริษัทจะจัดเก็บประวัติในการค้นหาของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทเพื่อดำเนินเสนอราคา
  3. หากท่านเพียงแต่ทำการค้นหาเฉพาะกิจเท่านั้นและขอให้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอเฉพาะกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้สร้างบัญชีกับบริษัท บริษัทจะจัดเก็บที่อยู่ไอพีของท่าน เวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท อุปกรณ์ของท่าน ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมและติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบริษัท บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคบางประการจากเบราว์เซอร์ของท่าน

 1. ความยินยอมมีความสำคัญมาก
  1. การใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเป็นความสมัครใจทั้งหมด แต่หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าชม เข้าถึง ใช้งาน หรือขอเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทหรือด้วยการขอหรือใช้บริการใดๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ จะถือว่าท่าน
  ก. ยินยอมโดยชัดแจ้งว่า บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
  ข. อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก ตามที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 1. ข้อมูลยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน
  1. บริษัทจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ อย่างไรก็ดี อาจมีสถานการณ์ที่บริษัทจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้จัดหาสินค้า ตัวแทนหรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหรือที่บริษัทใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ติดตามหรือวิจัยการใช้งาน ประสิทธิภาพและการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งบริการที่บริษัทให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินการให้บริการและทำงานของบุคคลดังกล่าวเท่านั้น และบริษัทจะรับรองว่า บุคคลภายนอกเหล่านี้จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่บริษัทได้ระบุไว้

 1. จัดการทรัพย์สินของท่าน
  1. เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลดังกล่าว ต่อไปนี้เป็นสิทธิและอำนาจของท่าน
  ก. ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้เพื่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อบริษัท ที่นี่
  ข. ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้และท่านสามารถสอบถามบริษัทเกี่ยวกับวิธีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยการติดต่อบริษัท ที่นี่
  ค. ท่านมีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทันสมัย ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องโดยการใช้ หน้า "บัญชีของฉัน" หรือโดยการติดต่อบริษัทโดยตรง ที่นี่

 1. การคุ้มครองเป็นเรื่องสำคัญ
  1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่บุคคลอื่นเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง บริษัทจะจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผยหรือการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. บริษัทจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในประเทศสิงคโปร์ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศสิงคโปร์ บริษัทจะดำเนินการเช่นว่าต่อเมื่อบริษัทได้รับการรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เทียบเคียงกันได้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ค.ศ. 2012 แล้วเท่านั้น

นโยบายการใช้คุกกี้

1. คุกกี้ของ GoBear

1. เว็บไซต์ของบริษัทเป็นธุรกิจของบริษัทและบริษัทใช้เครื่องมือทุกประเภทเพื่อที่จะดำเนินงานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด หนึ่งในวิธีการที่บริษัทใช้คือการใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ("คุกกี้" หรือ "คุกกี้ส์") มีคุกกี้ส์หลายประเภทที่บริษัทใช้สำหรับวัตถุประสงค์ประเภทต่างๆ กัน

ก. คุกกี้ส์ทางเทคนิค:  คุกกี้ส์เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้บริการของบริษัทแก่ท่านและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อที่จะจัดการบัญชีและการลงชื่อเข้าใช้งานของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อสังคม

ข. คุกกี้ส์เพื่อการทำงาน: มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งถัดไปใช้เวลาน้อยลง บริษัทจะจำเบราว์เซอร์ของท่านและจดจำสิ่งที่ท่านเลือก เช่น ข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับการค้นหาผลิตภัณฑ์ การค้นหาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีของท่าน ภาษา เวอร์ชั่นของเว็บไซต์ที่ท่านใช้และสิ่งที่ชอบอื่นใด

ค. คุกกี้ส์เพื่อการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายและติดตาม: ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทและช่วยให้บริษัทสามารถที่จะช่วยปรับปรุงวิธีการที่เว็บไซต์ของบริษัททำงาน ยกตัวอย่างเช่น ด้วยการรับรองว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทจะสามารถเจอสิ่งที่ค้นหาได้อย่างง่ายดาย และรับรองว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังใช้คุกกี้ส์เหล่านี้ในการที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่ท่านชอบทางออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาทางออนไลน์อีกด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถที่จะนำเสนอข้อเสนอที่จัดทำขึ้นตามความต้องการให้แก่ท่านได้โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมทางออนไลน์ของท่าน

2. จะใช้คุกกี้หรือไม่ใช้คุกกี้

1. เพียงเท่าที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยคุกกี้ส์ของบริษัท ท่านมีสิทธิที่จะเลือกปิดการทำงานของการใช้คุกกี้ส์ดังกล่าวในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่า การปิดการทำงานของคุกกี้ส์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือความล่าช้าหรือผลกระทบต่อวิธีดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือจำกัดการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ (บางส่วน)

3. บริษัทประสงค์ที่จะติดต่อกับท่านต่อไป

1. หากท่านสร้างบัญชีกับบริษัท ลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊ค หรือหากท่านไม่ได้สร้างบัญชี แต่ท่านให้ที่อยู่อีเมล์ไว้ บริษัทสามารถส่ง: ข่าวสารที่ทันสมัย ข้อมูลของบัญชีที่เป็นปัจจุบันและประกาศอื่นๆ ของเว็บไซต์ ให้แก่ท่านได้ หากท่านต้องการที่จะได้รับการติดต่อจากบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะรวมถึงข้อความและเนื้อหาที่บริษัทคิดว่ามีความน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายและข้อความทางการตลาดจากบริษัท ทันทีที่ท่านไม่ได้มีความสนในใจสิ่งที่ส่งให้เพิ่มเติมเหล่านี้อีกต่อไป ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารจากบัญชีการส่งของบริษัทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมล์ที่ท่านได้รับหรือโดยการตั้งค่าในบัญชีของท่าน