เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19

เราไม่ทิ้งกัน : มาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19 จากรัฐ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย และมาตรการสั่งปิดห้าง ตลอดจนสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราวทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางรัฐบาลจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งพี่หมีโกแบร์ก็ได้รวบรวมมาตรการในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันในที่เดียว ใครงงมาตรงนี้! พี่หมีจะอธิบายให้หมดครับ

เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19

เราไม่ทิ้งกัน : ชดเชยรายได้ 5,000 บาท

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ช่วยชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" สำหรับลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจะได้รับเงิน  5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทำการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน และลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ และรับเงินผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีที่มีอยู่เดิม 

ผู้ที่เข้าเกณฑ์โครงการ เราไม่ทิ้งกัน

ต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

ผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน จะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมเพื่อลงทะเบียน ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

ขยายเวลายื่นภาษี 2562

 • ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562 โดยเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็น สิงหาคม 2563
 • เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท
 • ยกเว้นภาษีเงินได้ส้าหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

มาตรการสินเชื่อสู้ โควิด-19 

 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ยื่นกู้ผ่านทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่มีรายได้ประจำ โดยมีหลักประกัน วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์(โรงรับจำนำ) โดย สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี
เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19

มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและมาตรการอื่นๆ เพื่อเยียวยาวิกฤติ โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านที่อยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก จากฝ่ายผลิต ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กปน.) โดยเตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประชาชน แล้วลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมีให้เลือก 4 ช่องทาง ดังนี้ บัญชีพร้อมเพย์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัญชีธนาคาร และติดต่อรับเงินที่สำนักงานการไฟฟ้า หลังจากนั้นระบบจะส่ง SMS ยืนยัน และกฟภ. จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปครับ
 • ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม
เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคเองก็มีมาตราการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาและมาตรการเยียวยาวิกฤติ โควิด-19 ไม่ต่างกัน

 • คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านรายผ่านทางแอปพลิเคชัน MWAonMobile หรือ www.mwa.co.th และช่องทางอื่นๆ เพื่อขอรับเงินคืน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน - มิถุนายน 2563 
 • ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทั้งสิ้น 30,900 ราย
เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19 คืนเงินประกันการใช้น้ำ

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากไวรัส โควิด-19

 • สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ในช่วง 2 ปีแรก
 • ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 จากเดิม พ.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 31ส.ค. 63 และ ภ.ง.ด. 51 จากเดิม ส.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 30 ก.ย. 63
 • ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  โดยเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน
 • มาตรการขยายเวลาการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน จากเดิมยื่นขอชำระภาษีภายใน 10 วันเป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2563
 • มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
 • ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การ จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สำหรับหนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ 

และทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการเยียวยาด้านการเงินและรายได้จากรัฐบาลในช่วงวิกฤต โควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่พี่หมีรวบรวมมาให้นะครับ และหากใครที่กำลังมองหาเงินกู้ในระบบ เพื่อมาใช้เป็นเงินหมุนโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบในเวลานี้ก่อน พี่หมีแนะนำบัตรกดเงินสดสำหรับผู้ที่มีรายได้เริ่มต้นเพียง 7,000 บาทก็สามารถสมัครได้ โดยคลิกที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยครับ เอาใจช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ 

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด