หนังสือสัญญาเงินกู้และสิ่งที่ควรรู้ก่อนจับปากกา

 

สัญญาเงินกู้ คือ สัญญาสำหรับการหยิบยืมเงินสดด้วยเหตุผลต่าง ๆ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการยืมเงินทั้งฝั่งผู้กู้แลผู้ให้กู้ ในด้านขอบเขตผลประโยชน์และสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาเงินกู้เป็นเอกสารไม่มีแบบตายตัวแต่ก็ไม่ใช่เอกสารที่จะทำรูปแบบใดก็ได้โดยสิ้นเชิง เอกสารที่เนื้อหาสำคัญไม่ครบถ้วนอาจไม่มีผลทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้ ความรู้เกี่ยวกับการเซ็นหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่จะช่วยให้เราไม่ถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในภายหลังได้ ลองมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ ต้องตรวจสอบ ก่อนจับปากกาเซ็นสัญญากู้เงินบ้าง

 

สมัครบัตรกดเงินสด

 

สัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ กู้เท่าไหร่ถึงต้องมีสัญญา

การทำสัญญาเงินกู้นั้นจะเริ่มต้นที่วงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป หากจำนวนกู้ยืมน้อยกว่าหรือเท่ากัน ทางกฎหมายไม่มีข้อบังคับ สามารถทำหรือไม่ก็ได้ตามความไว้วางใจ ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก บัญญัติว่า

การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”

และสัญญาจะมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อมีการส่งมอบเงินกู้ตามตัวเลขที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากผู้ให้กู้ไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ แม้มีการทำสัญญาระหว่างกันเอาไว้เป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร สัญญาฉบับนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ผู้กู้สามารถยกเรื่องนี้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ตามสัญญาได้ ขณะเดียวกัน หากไม่มีสัญญาเงินกู้ตามกรณีข้างต้น ผู้กู้จะไม่สามารถฟ้องร้องผู้ให้กู้ได้แม้หนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

สัญญาเงินกู้ทั่วไปมีลักษณะเป็นแบบไหน

สัญญาเงินกู้ถือเป็นสัญญาไม่มีแบบ จึงไม่มีรูปแบบตายตัวตามข้อกฎหมายการเงิน แต่โดยเบื้องต้นสัญญาเงินกู้ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

  • ส่วนแรกได้แก่ ส่วนนำของสัญญา ที่ต้องมีชื่อสัญญา สถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
  • ส่วนที่ 2 ได้แก่เนื้อหาของสัญญา ที่ต้องมีวัตถุประสงค์ในสัญญา รายการดอกเบี้ย กำหนดการชำระหนี้ และผลของการผิดนัดชำระหนี้อย่างชัดเจน
  • ส่วนที่ 3 ได้แก่ส่วนลงท้ายของสัญญา ซึ่งต้องมีข้อความส่วนท้าย ลายมือชื่อของคู่สัญญาและพยานในการทำสัญญา เนื้อหาเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำสัญญาเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับหากละเมิดสัญญา ขณะเดียวกันฝ่ายให้กู้ก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราด้วยเอกสารที่ไม่ถูกต้องชัดเจนตามข้อกฎหมายได้

ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

 

กู้เงินด่วน สมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

 

สัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน กับไม่มี ต่างกันอย่างไร

การทำสัญญาเพื่อกู้ยืมเงินนั้นมีทั้งสัญญากู้เงินแบบมีหลักประกันและสัญญากู้เงินแบบไม่มีหลักประกันแล้วแต่รูปแบบและมูลค่า หลักประกัน คือทรัพย์สินสำหรับประกันความมั่นคงที่ผู้กู้ต้องวางให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ เพื่อความมั่นใจว่าผู้กู้จะสามารถใช้เงินคืนได้ตามกำหนด และเป็นโอกาสในการได้หนี้คืนหากเกิดกรณีไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยหลักประกันนี้ หากต้องทำสัญญาแบบมีหลักประกัน ในเอกสารต้องปรากฏส่วนแสดงหลักประกันอย่างชัดเจน และผู้กู้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นกันว่าหลักประกันที่ตนจะใช้วางไว้คืออะไร เพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง นอกจากนี้ การวางหลักประกันในสัญญาเงินกู้ยังถือเป็นการจำนำรูปแบบหนึ่ง ข้อปฏิบัติต่อหลักประกันของทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ภายใต้กฎหมายจำนำของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิ่งที่ต้องระวังก่อนเซ็นหนังสือสัญญาเงินกู้

นอกจากข้อควรรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาและรูปแบบเบื้องต้นที่กล่าวถึงไปแล้ว อีกจุดที่ผู้กู้ต้องระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นตกลงคือรายละเอียดข้อมูลในสัญญาที่ต้องชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขในการกู้เงินที่ต้องมีข้อความกำกับการอ่านตัวเลขทุกครั้งเพื่อป้องกันการความสับสน อีกข้อควรระวังเนื้อหาสัญญาที่เอื้อต่อการละเว้นความรับผิดชอบของผู้ให้กู้ อย่างการกำหนดให้สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาได้ก่อนเวลาโดยไม่ต้องทำหนังสือ หรือการกำหนดให้สามารถเรียกชำระหนี้ก่อนนัดหมายได้ และหากเกิดการฟ้องร้อง ข้อควรรู้คือ อายุความของคดีจะถูกนับตั้งแต่วันชำระหนี้ในเอกสารไป 10 ปี และจะมีอายุความเพียง 5 ปีเท่านั้นหากเป็นสัญญาที่ระบุเป็นการจ่ายตามงวด

เอกสารกู้ยืมเงินถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้กู้ต้องเข้าใจทั้งตัวกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ดี เพื่อปกป้องสิทธิและการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นได้ในภายหลังของตัวผู้กู้เอง โดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนๆ ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้ที่เป็นคนรู้จักหรือเงินกู้นอกระบบอย่างการกู้เงินด่วน 30 นาทีที่เราเห็นโฆษณาทั่วไป ดังนั้นถ้าเพื่อนๆ รู้สึกไม่มั่นใจในตัวกฎหมายหรือข้อมูลต่างๆ พี่หมีก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆ มองหาแหล่งเงินกู้ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเพื่อนๆ สามารถมาค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินกู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของพี่หมีเพียงแค่คลิกปุ่มด้านล่างนี้เลยครับ

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล
พี่หมี GoBear

พี่หมี GoBear

พี่หมีจะคอยนำเกร็ดข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่เข้าใจได้ง่าย และเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆ เสมอครับ

คลิกเพิ่มเติม